Loading…

IO3

Обучителен материал

Проектът Total Business Plants предлага иновативен обучителен материал чрез улеснен достъп, който осигурява академично съдържание, практически дейности и функционален опит.
Основна цел на проекта е осигуряването на интегрирано професионално обучение в областта на лечебните / ароматни растения. За постигането на тази цел партньорският екип на проекта разработи иновативно съдържание за професионално обучение, посветено на следните основни теми:

  • Органично отглеждане на лечебни растения
  • Методи за обработване на реколтата
  • Осигуряване на качеството на крайния продукт
  • Стартиране на бизнес в сектора на лечебните растения
  • Разширено използване на лечебни растения

Обучителният материал Total Business Plants се предлага под формата на многоезичната учебна програма, структурирана в атрактивни подходи на обучение, основана на разпознаваемите инструменти на ЕС за прилагане на ЕКР / НКР и EКПОО. Тази програма цели предоставяне на обучаващите се на съвременно интегрирано познание за различните аспекти на лечебните растения.
Същевременно, тя цели да:

  • стимулира професионалното развитие;
  • допринесе за постигането на прозрачност на резултатите от обучението в областта на проекта;
  • разшири възможностите за мобилност на работната сила в цяла Европа;
  • подпомогне по-нататъшното развитие на новата обща Европейска селскостопанска политика.

 

Модул No. 1 Органично култивиране на медицински растения
Обучителна единица 1 Органично отглеждане на лечебни растения – условия на агромелиорация
Обучителна единица 2 Екологични фактори, влияещи върху биологичното отглеждане на МР – екологична толерантност
Обучителна единица 3 Въвеждане на защитени и застрашени медицински растения за култивиране – въздействие върху биологичното разнообразие
Обучителна единица 4 Органично отглеждане на МР – изследователски, търговски и опазващи аспекти
Обучителна единица 5 Предимства и социално въздействие на биологичното отглеждане на МР – истории на успеха
Модул No. 2 Методи за обработка на реколтата
Раздел 1 Значение на предварителната подготовка за прибиране на реколтата
Раздел 2 Събиране на лечебни/медицински растения
Раздел 3 Основни упътвания, наръчник
Раздел 4 Обработка на лечебните/медицинските растения след прибиране на реколтата
Раздел 5 Съхранение и пакетиране
Раздел 6 Специфични примери за обработка на реколтата
Модул No. 3 Осигуряване на качеството на крайния продукт (Медицински растения)
Раздел 1 Въведение
Раздел 2 Вземане на проби от крайния продукт
Раздел 3 Контрол на качеството на медицинските растения / крайния продукт
Раздел 4 Лабораторни техники
Модул No. 4 Стартиране на бизнес в сферата на лечебните растения
Раздел 1 План за стартиране на бизнеса
Раздел 2 Пазарен анализ
Раздел 3 Изграждане на бизнес модел за сектора на лечебните растения
Раздел 4 Маркетингов план
Раздел 5 Правни въпроси, финансиране и работа в мрежа
Раздел 6 Интернационализация и иновация на Start-Up бизнеса
Модул No. 5 Медицинска употреба на терапевтичните растения
Раздел 1 Терапевтични растения от античността до крайния потребител (Хипократ, Aeлиус, Галенус, други)
Раздел 2 Етноботанична употреба и съвременна фитотерапия
Раздел 3 Медицинско използване на терапевтичните растения: индикации, доказали фармакологично действие на известни съставки
Раздел 4 Билкови препарати – Фитомедицини – Дозировка и начин на приложение
Раздел 5 Ограничения при медицинската употреба, ефикасност и безопасност
Раздел 6 Подобряване на ежедневното и общото здравословно състояние: Алтернативни фармацевтични продукти и най-добри практики за по-добър живот
Разпространение и използване