Loading…

Outcomes

Национални казуси за нуждите на целевите групи в аграрния сектор

Една от основните трудности при разработването и прилагането на програмите за обучение в селскостопанския сектор е голямото разнообразие от образователни нива на обучаваните. Особено през последните години, в много страни се наблюдава завръщане на младежи с висше образование към дейности от първичния сектор. По този начин възникна необходимостта при изпълнението на проекта да се определят нивата съгласно ЕКР на възможните крайни потребители на проекта, за да се разработи и осигури подходяща система за обучение. Също така е важно учебният материал да бъде структуриран в съответствие с изискванията на ЕКР.

Този интелектуален резултат е документно проучване във всяка страна-партньор, целящо да събере актуална информация и да я анализира по отношение на следните ключови въпроси:

 • Състояние на биологично култивиране на лечебни растения в страните-партньори и описание на възможните зони (планински и полупланински), подходящи за осъществяване на това култивиране чрез GPS данни.
 • Съвременно състояние на образователните политики в селскостопанския сектор на национално ниво с акцент върху капацитета на този сектор за приемане на нови ИКТ в образованието и обучението, включително сравнителен преглед на националните стандарти за компетентност, НКР-и, ЕКР и ESCO.
 • Отговорността да се прилагат на практика европейските / националните политики за развитие на селските райони и необходимостта от подходящо обучение на целевите групи на проекта.
 • Необходимостта от завоюване на нови пазари, възможните ограничения за по-нататъшно развитие и заплахи; възможности за по-нататъшно насърчаване на растежа: прилагане на стратегията „нови умения за нови работни места“ и преминаване от „знания“ към „компетентност“.

Интерактивна уеб платформа

Интерактивна уеб платформа, включваща трите основни елемента на иновативния характер на проекта.

 1. Виртуален наръчник Total Business Plants: Обучаващият се може да използва виртуалния наръчник Total Business Plants, за да:
  • да направи виртуална обиколка сред растенията, които могат да бъдат култивирани според конкретна географска ширина
  • да изследва специфична категория растения, за да види изображения с отделните растения
  • да получи по-конкретна информация за: наименованието на растението, изискванията за култивиране температура, влажност, субстрат, сезони на отглеждане, необходимата процедура за сертифициране, възможни пазари за реколтата и евентуални приходи.
 1. Total Business Plants Обучителен Материал и е-обучение: Учебният материал, базиран на принципите на ЕКР, се предлага в 3 модула:
  • Органично култивиране
  • Обработка и сертифициране на реколтата
  • Пускане на пазара на продукта

Обучаващият се може да си създаде лично досие за обучение и с приключването на цикъла на обучение да получи сертификат за завършването му. След като досието с индивидуален избор на растения се отвори, се създава календар на стъпките, съгласно който обучаващият се трябва да изпълни действия, придобити по време на обучението, за да успее да култивира растения по свой избор, да приложи третирането и сертифицирането на реколтата и да даде тласък на продукта на пазара.

Горепосочените стъпки създават персонален цикъл на обучение и когато потребителят изпълни части от този цикъл, той придобива сертификат за успешно обучение.

 1. The Total Business Plants Свободни електронни ресурси за обучение:

В рамките на Виртуалния наръчник по земеделие се създава полезна база данни, представена като ресурсен инструмент със свободен достъп и предлагаща информация на посетителите, които искат да получат сертифицирани знания за използването на лечебните растения, без да преминат през цялостно обучение. Тази база данни се подготвя под формата на онлайн база данни / каталог, оборудван с търсачка, която ще позволи на посетителите бързо да намират растенията, представляващи интерес.


Материал за обучение

A core project objective is to offer integrated professional training in the sphere of healing /medicinal plants. To reach this objective project partnership have developed innovative VET training content dedicated on the following main topics:

 • Organic Cultivation of medicinal plants
 • Methods for harvest treatment
 • Quality assurance of the final product
 • Business startup in the sector of medicinal plants
 • Extended use of medicinal plants

The Total Business Plants multilingual joint study programme is realized through blended modes of competence-based education and training. It is grounded on recognizable EU tools for EQF/NQF and ECVET implementation with the aim to contribute in achievement of transparency of learning outcomes in project economic area; increase the opportunity of work-power mobility throughout Europe and help to further development of the new European Common Agricultural Policy.


Система за обучение

The Total Business Plants project offers an Innovative training system based on improved accessibility that provides academic content, practical activities and functional experience. This training system encompasses establishment and functioning of a competency-based joint training curriculum for organization and operation of a process that promotes learning integration of end-users with targeted professional portrait suitable to the area of healing /medicinal plants.

In order to endorse accessibility and to fit trainees’ background, the project’s innovative training system operates through personalized Modular learning, called here Customized Training Modules (CTMs). The CTMs comprise collection of learning resources, the Learning Outcomes (LOs) that are used as main building blocks of the CTMs. Each LO is independent, self-content and capable of combining to other learning outcomes resulting in the formation of a defined CTM.

The CTMs are offered through different modes of learning/training: distance and part-time, both accessible after registration by the potential users. The common features of these modes of training are focused on:

 • Variety of skills levels they cover;
 • Operation at both education institution and work-place context;
 • Offering of training to both workers and unemployed;
 • Flexibility – relative independence of training in respect to time and place;
 • Comprehensiveness – access to all training materials in a high quality;
 • Support – possibility for mediation of the training process by tutoring/coaching, offered by qualified tutors/mentors;
 • Social effect – possibilities for communication among the trainees via participation in virtual training networks, courses, forums, tutorials, etc.

The distance learning specific features are related to the offer of study possibilities towards qualification to trainees who want to study at their own pace, space and time. Its training methodology include video- and audio-conferences, virtual learning environment, tel./e-mail contacts, etc.
The part-time training also offers study possibilities towards qualification but at more flexible schedule. The learning and assignments completion, and exam passing are offered for a prolonged duration at fixed time-periods with a training methodology that includes for instance evening-classes, weekend-sessions, 1 week-training, etc.

In this way, the training system integrates trainees facing distance obstacles, or lack of free time (common problem of working force). Its potential users are those who have some experience and knowledge on healing /medicinal plants but also trainees who need a basic understanding of the Total Business Plants core elements. That is why the training panel displays CTMs purposefully arranged to offer general and complementary training to targeted trainees depending on their professional background and educational needs.

To the training system


Онлайн енциклопедия

The use of medicinal plants in healing but also in improving people’s health status is well known from ancient ages, but now days become a popular manner again. Evidence to this is the plethora of information that can be found in contemporary literature and the web about healing properties of herbs. Often this information is considered to be uncertain and can become dangerous when used by untrained people or prescribed by insufficiently trained professionals. Therefore the provision of certified knowledge about medicinal plants in a way that can be easily understood by the end users has vital importance. For the reason the Online Plant Encyclopedia is prepared in a form of online database, allows visitors to find relevant information regarding specific plants, or diseases. Also there is presented information about the medical use of specific plant, dosage and mode of application, combinations & contraindications according the recommendations of human regulatory of the European organization ema.europa.eu.
The Total Business Plants project through the online plants encyclopedia aims to offer an Interactive Tool that can be used both by medical doctors, pharmacists, and other healing practitioners wishing to get certified knowledge about medicinal plants and to amplify their everyday practice, but also by people wishing to improve their health status safely. In the same time is provided information about the recognized ethnobotanical use of each medicinal plant and the kind of products present at the market, and therefore the online plants encyclopedia can be used as a tool for promoting medicinal plants sales so to improve economic growth in the sector.

Разпространение и използване