Loading…

Partnership

TBP консорциумът се състои от членове с различна професионална ориентация и дългогодишен опит в реализирането на различни национални / европейски програми. Той притежава необходимия капацитет, опит и компетентност – някои партньори имат опит в управлението на ПОО, други са експерти в областта на изследванията и консултациите; дизайн и производство; средства за масова информация и комуникация (вж. Раздел Г). Връзката между структурата за управление на проекта, мрежата от подкрепящи партньори и главни заинтересовани страни от формалното / неформалното образование ще осигури ефикасен контакт с целевите групи и успешно разпространение на проекта. Дейностите и задачите в консорциума се разпределят според плана за работа и управление на проекта и компетентността на партньорите. Подготовката и подписването на мандатите на проекта показва задълженията на всеки партньор да подкрепи координиращата институция при установяване на вътрешни връзки между различните участници в проекта, неговите задачи и дейности.


Като една от централните институции на Университета в Тесалия, Центърът за кариерно развитие и учене през целия живот подкрепя всички основни процеси в университета и предоставя основни и персонализирани услуги за всички университетски институционални органи с цел систематизиране и обединение на децентрализираното обучение в различни области. По-специално, Центърът организира обучението на всички стажуващи в тази област. Той осигурява провеждането на основно обучение и през целия обучителен период предлага практики, курсове, курсове в индустрията и подкрепа за подготовката на „плавен“ преход към света на бизнеса.

Освен това Центърът за кариерно развитие и учене през целия живот е свързан с организирането, координирането и предоставянето на непрекъснато професионално обучение, както и с управлението на ефективния преход на завършилите към пазара на труда. Тъй като проблемите, свързани с пазара на труда, наличието на работни места, младежкото предприемачество и студентската мобилност са една от основните цели на институцията, тя цели поддържането на постоянна връзка между университета и бизнес общността чрез услуги за обучение във всички области на знанието, предоставяно от Университета в Тесалия. Сертифициран от Националната организация за сертифициране на квалификации и професионално ориентиране (EOPPEP), Центърът за кариерно развитие и учене през целия живот, също така предлага платформа за електронно обучение, чиято цел е да подобри образователния процес, като същевременно предлага динамична интерактивна среда. Като част от дейностите си и в изпълнение на своите цели, Центърът за кариерно развитие и учене през целия живот по собствена инициатива изпълнява различни проекти, чиято основна цел е да насърчат разработването на нови инструменти и иновативни решения, свързани с общите цели на институцията.

 


Мисията на Biognosis е посветена на:

  • Разработване на научни и образователни програми.
  • Стимулиране на трансфера на научноизследователската работа и знанията в областта на технологиите
  • Принос към опазването на общественото здраве, природните ресурси и околната среда
  • Обучение в сътрудничество с научни екипи и групи от експерти
  • Подкрепа за разширяване на научното познание сред обществото
  • Създаване на партньорства
  • Участие в национални и международни програми.

Biognosis е активен в сферата на образованието в сътрудничество с научни екипи от експерти, с цел да предоставя и разпространява научни знания на обществеността, винаги в съответствие с основните си задачи.

За реализацията на горепосочената мисия Biognosis реализира научни и образователни програми.

Освен това организацията е активна в установяването на партньорства със съответните институции, за да се определят методологичните рамки, необходими за постигане на успешни режими на обучение.

Една от основните цели на организацията е стимулирането на трансфера на научно-изследователска работа в областта на технологиите и знания от държавните институции към публични и частни изследователски центрове.

Следователно, Biognosis разработва и финансира собствени проекти и програми, а така също и участва в национални и международни програми.

 


Софийският Университет Св. Климент Охридски (https://www.uni-sofia.bg/index.php/eng ) е първата институция за висше образование в България. В продължение на повече от столетие Софийският университет е национален център за висше образование и научни изследвания в двете основни области – теоретични и приложни. Днес той е най-големият университет в страната с 102 програми, предлагани от 16 факултета. Преподавателският екип включва значителна част от най-добрите специалисти в България във всички основни области на природните и хуманитарните науки. Международните отношения имат специално място в глобалната стратегия на университета, тъй като те значително стимулират научните изследвания и подкрепят и подобряват качеството на преподаването. Софийският университет има договори с повече от 80 университета от различни страни, като по този начин улеснява голямото разнообразие от съвместни международни проекти и многостранни професионални контакти с колеги от цял свят. Университетът заема водеща позиция сред университетите в страната, с най-висок процент на мобилност на студенти и персонал и най-важен принос за поддържането на европейските стандарти във висшето образование.

Научно-изследователският Сектор на Софийския университет (НИС-СУ) е звеното, отговорно за администриране и подпомагане на изследователската и проектната дейност на договорна основа. Годишно НИС администрира над 300 договора за проекти, финансирани от Националния фонд за изследвания на БГ, програмите на ЕК и от индустрията. В тях участват над 500 изследователи, главно от академичния състав на Софийския университет и 93 специалисти от НИС. Понастоящем отделът за научни изследвания е член на Асоциацията на европейските професионалисти в областта на трансфера на науката и технологиите и на мрежата на CERN TTOs.

Изследователската дейност, извършвана от тази институция, обхваща почти всички области на природните и социалните науки. Основните насоки на научните изследвания са съсредоточени в: нанотехнологии и нови материали, информационни и комуникационни технологии, всички основни направления на съвременната екология и опазване на околната среда – фитоекология, зооекология, екология на микроорганизмите; биология и биологични ресурси; образование; квантова електроника и лазерна технология; термодинамика на повърхностни и дисперсни системи; и културното наследство.

 FyG Consultores е консултантска компания, специализирана в развитието на бизнеса и иновативните решения, свързани със стратегията и интернационализацията на МСП и новостартиращите фирми. Основана през 2001, FyG Consultores присъства на международните пазари, като помага на компаниите да определят стратегии, които да им позволяват да растат на чужди пазари и международния бизнес. Като доставчик на иновативни решения, добавяне на бизнес стойност чрез прилагане на международна методология на професионално ниво, иновативни формули, методи на сътрудничество в експортни консорциуми и партньорства, избор на ЧР и обучение по интернационализация, компанията успява да ускори развитието на международния бизнес и растежа на МСП и предприемачите.

FyG Consultores е също така компания за образование и обучение, специализирана в предприемачеството и обучението на новостартиращи фирми, като предоставя: обучение по бизнес стратегии, иновации, творчество и меки умения. През последните години компанията разработи и реализира редица европейски проекти за международно сътрудничество, които се занимават със създаване и развитие на предприятия, пригодност за наемане на работа, наставничество, управление, обучение на новостартиращи фирми, интернационализация и Гамификация и иновации за обучение по предприемачество.

 Danmar Computers LLC е частна компания, работеща в областта на информационните технологии и предоставяща професионално обучение в тази сфера. Danmar има богат опит в разработването на съвременни уеб и мобилни приложения, които се използват за образователни цели. Danmar също има дългогодишен опит в реализирането на европейски проекти, в рамките на които персоналът на компанията в областта на научноизследователската и развойна дейност провежда изследвания и подготвя обучения, съобразени с потребностите на различните обучаващи се. През последните 15 години Danmar успешно е реализирал над 50 проекта в рамките на програмите „Грюндвиг“, „Леонардо да Винчи“, „Прогрес“ и понастоящем – „Еразъм +“.

В много от тези проекти Danmar е отговорен за разработването и координирането на стратегиите за разпространение. Danmar Computers е разработчик и доставчик на AdminProject (adminproject.eu), онлайн система за управление на европейски проекти. Всички дейности на компанията се основават на широка и утвърдена мрежа за сътрудничество, както на национално, така и на международно ниво. Националните мрежи включват институции за обучение и консултиране, университети, училища, неправителствени организации, както и компании от частния сектор. Международната мрежа включва партньори с различни профили, идващи от всяка страна от Европейския съюз. Мисията на Danmar Computers е насърчаването на ученето през целия живот и осигуряването на равен достъп до образование за всички чрез използване на съвременните технологии.

 


Тихи партньори

Заедно с основните партньори от проекта Total Healing Business Plants има интензивно участие на партньори, подкрепящи неговите дейности със значителен принос за разпространение и повишаване на осведомеността.
Подкрепящите партньори, главно представители на професионалисти в ПОО, съюзи на крайни потребители, национални експерти, местни власти и социални партньори, са членове на Консултативния съвет на проекта (КСП), чиято цел е да включи експертни мнения, да подобри работата на проекта и да допринесе за разпространението на дейностите и резултатите на проекта.
КСП се състои от:

Тихи партньори
Държава Наименование на организацията Вид на организацията
University of Thessaly, School of Agricultural Sciences, Department of Agr. Crop Production and Rural Environment University
Agricultural Cooperative of Pelion & North Sporades Farmers’ Cooperative Association
Municipality of Trikala Local Authority
KPE Makrinitsas, Pelion Environmental Education Centre
Radix. Ltd., Bulgaria Company
University of Forestry Faculty of Ecology &Landscape Architecture University
„HIPPOCRATES“INTERNATIONAL HOMEOPATHIC ASSOCIATION (H.I.H.A.) Non profit Association
Tirnavos Women Association Women Association
VALENCIA INNOHUB Business Association Valencia
AJEV Association of Young entrepreneurs from Valencia
Miklarówka Company
Vega Zdrowie Company
Разпространение и използване