Loading…

Outcomes

Εθνικές μελέτες για τις ανάγκες του αγροτικού τομέα

Μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης στον αγροτικό τομέα είναι το διαφορετικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο των εκπαιδευομένων, το οποίο ποικίλλει από στοιχειώδες, έως πολύ υψηλό. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, σε πολλές χώρες, υπάρχει επιστροφή νέων ανθρώπων με ανώτατες πανεπιστημιακές σπουδές στις δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα. Έτσι προκύπτει η ανάγκη να σχεδιαστεί ένα εκπαιδευτικό σύστημα που να ανταποκρίνεται στο διαφορετικό επίπεδο μόρφωσης του κάθε πιθανού χρήστη και να είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF). Μέσω του προγράμματος TBP θα δημιουργηθεί ένα τέτοιο σύστημα κατάρτισης μαζί με το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό.

Το συγκεκριμένο παραδοτέο (πνευματικό προϊόν) αποτελεί μια έρευνα πεδίου σε κάθε χώρα εταίρο του προκειμένου να συγκεντρωθεί όλη η τρέχουσα πληροφορία για το ισχύει στο συγκεκριμένο πεδίο με αναφορά στα ακόλουθα θέματα:

 • Την υφιστάμενη κατάσταση (state of the art) στη βιολογική καλλιέργεια θεραπευτικών φυτών και περιγραφή των πιθανών περιοχών (ορεινές, ημιορεινές, κλπ.) για την εφαρμογή των εν λόγω καλλιεργειών, μέσω δεδομένων GPS.
 • Η παρούσα κατάσταση της αγροτικής εκπαίδευσης σε εθνικό επίπεδο, με έμφαση στην ικανότητα του κλάδου να υιοθετήσει νέες τεχνολογίες (ΤΠΕ) εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της συγκριτικής εξέτασης των εθνικών προτύπων επάρκειας (NQFs, EQF, ESCO).
 • Η αναγκαιότητα εφαρμογής στην πράξη των ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών για την αγροτική ανάπτυξη και οι εκπαιδευτικές ανάγκες των ομάδων-στόχων.
 • Η αναγκαιότητα για επέκταση σε νέες αγορές, πιθανοί περιορισμοί και κίνδυνοι που εμποδίζουν την ανάπτυξη. Δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης: εφαρμογή στρατηγικής «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας» και μετατόπιση από τη «γνώση» στην «ικανότητα».

Διαδραστική Διαδικτυακή Πλατφόρμα

Πρόκειται για μια Διαδραστική Διαδικτυακή Πλατφόρμα που συμπεριλαμβάνει τρία βασικά στοιχεία, με κατ’ εξοχήν καινοτόμο χαρακτήρα.

 1. Εικονικό Εργαλείο Κατάρτισης: Ο εκπαιδευόμενος θα χρησιμοποιεί το Εικονικό Εργαλείο για:
  • να κάνει μια εικονική περιήγηση σε φυτά που μπορούν να καλλιεργηθούν, ανάλογα με γεωγραφικό πλάτος της περιοχής του
  • να επιλέξει μια ειδική κατηγορία φυτών που τον ενδιαφέρουν και να δει σχετικές εικόνες
  • να λάβει πιο ειδικές πληροφορίες σχετικά με το όνομα του φυτού, τις απαιτούμενες συνθήκες καλλιέργειας (θερμοκρασία, υγρασία, έδαφος), τις καλλιεργητικές περιόδους, τη συγκομιδή, τη διαδικασία πιστοποίησης, τις πιθανές αγορές και τα πιθανά έσοδα.
 1. Εκπαιδευτικό Υλικό και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Το εκπαιδευτικό υλικό, βασίζεται στις αρχές του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF) και προσφέρεται σε 3 ενότητες:
  • βιολογική καλλιέργεια
  • επεξεργασία συγκομιδής και πιστοποίηση
  • τοποθέτηση του προϊόντος στην αγορά

Ο εκπαιδευόμενος δημιουργεί έναν προσωπικό φάκελο κατάρτισης και ανοίγει έναν φάκελο με τα φυτά της επιλογής του. Μόλις ανοίξει τον φάκελο, δημιουργείται αυτόματα ένα ημερολόγιο δράσεων και ο εκπαιδευόμενος καλείται να εκτελέσει συγκεκριμένες ενέργειες, σύμφωνα με τις γνώσεις που απέκτησε μέσω της εκπαίδευσής του, προκειμένου να «καλλιεργήσει» (εικονικά) με επιτυχία τα φυτά της επιλογής του, να «επεξεργαστεί» τη συγκομιδή, να «λάβει» τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις και να «προωθήσει» το προϊόν του στην αγορά. Τα προαναφερθέντα βήματα δημιουργούν έναν προσωπικό κύκλο κατάρτισης και μετά την ολοκλήρωσή του, ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει ένα αντίστοιχο πιστοποιητικό.

 1. Εκπαιδευτικοί Πόροι Ελεύθερης Πρόσβασης:

Η βάση δεδομένων που έχει δημιουργηθεί στο Εικονικό Εργαλείο Κατάρτισης, αποτελεί Ανοικτό Εκπαιδευτικό Πόρο, δηλαδή, όλες οι πληροφορίες που περιέχονται, προσφέρονται, ελεύθερα, σε οποιονδήποτε επισκέπτη επιθυμεί να αποκτήσει πιστοποιημένες γνώσεις, σχετικά με τη χρήση των θεραπευτικών φυτών, ακόμη και χωρίς να λάβει το σύνολο της κατάρτισης. Αυτή η βάση δεδομένων έχει δημιουργηθεί σε μορφή ηλεκτρονικού καταλόγου, εξοπλισμένου με «μηχανή αναζήτησης» που επιτρέπει στους επισκέπτες να εντοπίσουν γρήγορα τα φυτά που τους ενδιαφέρουν.


Εκπαιδευτικό υλικό

A core project objective is to offer integrated professional training in the sphere of healing /medicinal plants. To reach this objective project partnership have developed innovative VET training content dedicated on the following main topics:

 • Organic Cultivation of medicinal plants
 • Methods for harvest treatment
 • Quality assurance of the final product
 • Business startup in the sector of medicinal plants
 • Extended use of medicinal plants

The Total Business Plants multilingual joint study programme is realized through blended modes of competence-based education and training. It is grounded on recognizable EU tools for EQF/NQF and ECVET implementation with the aim to contribute in achievement of transparency of learning outcomes in project economic area; increase the opportunity of work-power mobility throughout Europe and help to further development of the new European Common Agricultural Policy.


Σύστημα Κατάρτισης

The Total Business Plants project offers an Innovative training system based on improved accessibility that provides academic content, practical activities and functional experience. This training system encompasses establishment and functioning of a competency-based joint training curriculum for organization and operation of a process that promotes learning integration of end-users with targeted professional portrait suitable to the area of healing /medicinal plants.

In order to endorse accessibility and to fit trainees’ background, the project’s innovative training system operates through personalized Modular learning, called here Customized Training Modules (CTMs). The CTMs comprise collection of learning resources, the Learning Outcomes (LOs) that are used as main building blocks of the CTMs. Each LO is independent, self-content and capable of combining to other learning outcomes resulting in the formation of a defined CTM.

The CTMs are offered through different modes of learning/training: distance and part-time, both accessible after registration by the potential users. The common features of these modes of training are focused on:

 • Variety of skills levels they cover;
 • Operation at both education institution and work-place context;
 • Offering of training to both workers and unemployed;
 • Flexibility – relative independence of training in respect to time and place;
 • Comprehensiveness – access to all training materials in a high quality;
 • Support – possibility for mediation of the training process by tutoring/coaching, offered by qualified tutors/mentors;
 • Social effect – possibilities for communication among the trainees via participation in virtual training networks, courses, forums, tutorials, etc.

The distance learning specific features are related to the offer of study possibilities towards qualification to trainees who want to study at their own pace, space and time. Its training methodology include video- and audio-conferences, virtual learning environment, tel./e-mail contacts, etc.
The part-time training also offers study possibilities towards qualification but at more flexible schedule. The learning and assignments completion, and exam passing are offered for a prolonged duration at fixed time-periods with a training methodology that includes for instance evening-classes, weekend-sessions, 1 week-training, etc.

In this way, the training system integrates trainees facing distance obstacles, or lack of free time (common problem of working force). Its potential users are those who have some experience and knowledge on healing /medicinal plants but also trainees who need a basic understanding of the Total Business Plants core elements. That is why the training panel displays CTMs purposefully arranged to offer general and complementary training to targeted trainees depending on their professional background and educational needs.

To the training system


Ηλεκτρονική Εγκυκλοπαίδεια

The use of medicinal plants in healing but also in improving people’s health status is well known from ancient ages, but now days become a popular manner again. Evidence to this is the plethora of information that can be found in contemporary literature and the web about healing properties of herbs. Often this information is considered to be uncertain and can become dangerous when used by untrained people or prescribed by insufficiently trained professionals. Therefore the provision of certified knowledge about medicinal plants in a way that can be easily understood by the end users has vital importance. For the reason the Online Plant Encyclopedia is prepared in a form of online database, allows visitors to find relevant information regarding specific plants, or diseases. Also there is presented information about the medical use of specific plant, dosage and mode of application, combinations & contraindications according the recommendations of human regulatory of the European organization ema.europa.eu.
The Total Business Plants project through the online plants encyclopedia aims to offer an Interactive Tool that can be used both by medical doctors, pharmacists, and other healing practitioners wishing to get certified knowledge about medicinal plants and to amplify their everyday practice, but also by people wishing to improve their health status safely. In the same time is provided information about the recognized ethnobotanical use of each medicinal plant and the kind of products present at the market, and therefore the online plants encyclopedia can be used as a tool for promoting medicinal plants sales so to improve economic growth in the sector.

Διάχυση και Χρήση Αποτελεσμάτων