Loading…

Partnership

Το Εταιρικό Σχήμα αποτελείται από οργανισμούς με διαφορετικό υπόβαθρο και μακρόχρονη εμπειρία σε διάφορα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και άλλες εθνικές και διεθνείς πρωτοβουλίες. Οι Εταίροι έχουν συμπληρωματικές ικανότητες και εμπειρίες στην Επαγγελματική Κατάρτιση, στην έρευνα, στην παροχή συμβουλών, στο σχεδιασμό και την παραγωγή μέσων και υλικών ενημέρωσης και επικοινωνίας.
Η ευρεία γεωγραφική εκπροσώπηση των Εταίρων του Έργου, η σχέση μεταξύ της διοίκησης του Έργου, του δικτύου υποστήριξης και των ενδιαφερόμενων φορέων, εξασφαλίζει την αποτελεσματική επαφή με τις ομάδες στόχους και την επιτυχημένη διάδοση και χρήση των αποτελεσμάτων του Έργου.
Το Εταιρικό Σχήμα διοικείται από την Επιτροπή Διοίκησης Προγράμματος, με επικεφαλής τον Συντονιστή του Προγράμματος , η οποία περιλαμβάνει δύο λειτουργικά τμήματα: Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας & Επικοινωνίας και Τμήμα Υλοποίησης και Διάδοσης.
Οι δράσεις και οι εργασίες έχουν κατανεμηθεί στους Εταίρους σύμφωνα με τον σχεδιασμό διοίκησης του Έργου και ανάλογα με τις εξειδικεύσεις τους. Η προσυπογραφή των υποχρεώσεων του κάθε Εταίρου αποδεικνύει τη δέσμευσή τους για την υποστήριξη Συντονιστή του Έργου και για την εγκαθίδρυση εσωτερικών δεσμών ανάμεσα στο Εταιρικό Σχήμα.Η Σχολή Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως ένας από τους κεντρικούς θεσμούς του Πανεπιστημίου, υποστηρίζει όλες τις κύριες λειτουργίες του Πανεπιστημίου και παρέχει βασικές και εξειδικευμένες υπηρεσίες, με στόχο τη συστηματοποίηση και την ενοποίηση της αποκεντρωμένης κατάρτισης, σε διάφορους τομείς.
Ειδικότερα, η Σχολή οργανώνει καταρτίσεις για κάθε μαθητευόμενο στην περιοχή. Παρέχει βασική κατάρτιση και καθ’ όλη την περίοδο κατάρτισης, προσφέρει πρακτική άσκηση, μαθήματα, διαλέξεις σε βιομηχανίες και υποστήριξη προετοιμασίας μιας «ομαλής» μετάβασης στον κόσμο των επιχειρήσεων.

Επιπλέον, η Σχολή οργανώνει, συντονίζει και παρέχει συνεχή επαγγελματική κατάρτιση και διαχειρίζεται την αποτελεσματική μετάβαση των αποφοίτων της στην αγορά εργασίας. Έχοντας υπόψη τα προβλήματα που σχετίζονται με την αγορά εργασίας, τη διαθεσιμότητα θέσεων εργασίας, τη νεανική επιχειρηματικότητα και την κινητικότητα των σπουδαστών, μια από τις κύριες επιδιώξεις της είναι να καταστεί μόνιμος σύνδεσμος μεταξύ του Πανεπιστημίου και της επιχειρηματικής κοινότητας, μέσω υπηρεσιών κατάρτισης που σχετίζονται με όλα τα γνωστικά πεδία που παρέχει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πιστοποιημένη από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), η Σχολή παρέχει πλατφόρμα εξ αποστάσεως μάθησης, ένα δυναμικό διαδραστικό περιβάλλον, με στόχο την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Εκπληρώνοντας τους σκοπούς της και με δική της πρωτοβουλία, ως τμήμα των δράσεών της, η Σχολή υλοποιεί διάφορα έργα, τα οποία έχουν κύριο στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης νέων εργαλείων και καινοτόμων λύσεων.

 


Η Βιογνώση ασχολείται με:

  • Επεξεργασία επιστημονικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
  • Προώθηση της έρευνας και της γνώσης στο τομέα μεταφοράς τεχνολογίας.
  • Συμβολή στην προστασία της δημόσιας υγείας, των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος.
  • Εκπαίδευση σε συνεργασία με ομάδες επιστημόνων και ειδικών.
  • Υποστήριξη της εξάπλωσης της επιστημονικής γνώσης στο κοινό.
  • Δημιουργία εταιρικών σχημάτων
  • Συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή προγράμματα.

Η Βιογνώση δραστηριοποιείται στους εκπαιδευτικούς τομείς, σε συνεργασία με επιστημονικές ομάδες ειδικών για να παράγει και να διαδώσει την επιστημονική γνώση στο κοινό, πάντα σύμφωνα με τους κύριους σκοπούς της.

Για την πραγματοποίηση των παραπάνω, αναλαμβάνει και επεξεργάζεται επιστημονικά και εκπαιδευτικά προγράμματα.

Επιπλέον, δημιουργεί συνεργασίες με κατάλληλα ιδρύματα για να δημιουργήσει το απαιτούμενο μεθοδολογικό πλαίσιο που θα εξασφαλίσει επιτυχημένο περιβάλλον κατάρτισης.

Ένας από τους κύριους στόχους του οργανισμού, είναι η προώθηση της έρευνας και της γνώσης στο τομέα μεταφοράς τεχνολογίας από κρατικά ιδρύματα, σε δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα.

Έτσι, η Βιογνώση αναπτύσσει και χρηματοδοτεί δικά της έργα και προγράμματα, συμμετέχοντας παράλληλα σε εθνικά και διεθνή προγράμματα.

 


Το Πανεπιστήμιο Σόφιας St. Kliment Ohridski (https://www.uni-sofia.bg/index.php/eng ) είναι το πρώτο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης στη Βουλγαρία. Πάνω από έναν αιώνα, αποτελεί το πρώτιστο εθνικό κέντρο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και έρευνας τόσο στις θεωρητικές, όσο και στις εφαρμοσμένες επιστήμες. Σήμερα, είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο, στη χώρα, με 16 τμήματα που προσφέρουν 102 προγράμματα σπουδών. Το διδακτικό προσωπικό περιλαμβάνει τους καλύτερους ειδικούς στη Βουλγαρία, στους σπουδαιότερους τομείς των επιστημών. Οι διεθνείς σχέσεις έχουν ξεχωριστή θέση στη συνολική στρατηγική του Πανεπιστημίου, καθώς προωθούν την έρευνα, υποστηρίζουν και βελτιώνουν την ποιότητα της διδασκαλίας. Τα Πανεπιστήμιο της Σόφιας, έχει συμβάσεις με περισσότερα από 80 πανεπιστήμια διαφόρων χωρών, διευκολύνοντας μια ευρεία ποικιλία καινών διεθνών έργων και πολυμερών επαγγελματικών επαφών με συναδέλφους από όλο τον κόσμο. Έτσι, το Πανεπιστήμιο διατηρεί κορυφαία θέση μεταξύ των πανεπιστημίων της χώρας, με υψηλότατο δείκτη κινητικότητας προσωπικού και φοιτητών και με την πιο σημαντική συμβολή στη διατήρηση των ευρωπαϊκών προδιαγραφών στην ανώτατη εκπαίδευση.

Το Τμήμα Επιστημονικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Σόφιας (NIS-SU) είναι το τμήμα που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση και υποστήριξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων και των έργων, βάσει συμβάσεων. Ετησίως, το NIS διαχειρίζεται πάνω από 300 συμβάσεις έργων που χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Ταμείο Έρευνας της Βουλγαρίας, τα Προγράμματα της ΕΕ και από τη βιομηχανία. Πάνω από 500 ερευνητές, κυρίως από το ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου Σόφιας και 93 ειδικοί από το NIS, συμμετέχουν σε αυτές τις δραστηριότητες. Επί του παρόντος, το Τμήμα Επιστημών και Έρευνας είναι μέλος του Συνδέσμου Ευρωπαίων Επαγγελματιών Μεταφοράς Επιστημών και Τεχνολογίας και του Δικτύου Τεχνολογιών Πληροφορικής του CERN.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες που διεξάγονται από το ίδρυμα αυτό καλύπτουν όλους, σχεδόν, τους τομείς των φυσικών και της κοινωνικών επιστημών. Οι κύριες κατευθύνσεις της επιστημονικής έρευνας επικεντρώνονται σε: νανοτεχνολογίες και νέα υλικά, τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας, όλους τους κύριους τομείς της σύγχρονης οικολογίας και προστασίας του περιβάλλοντος – φυτο-οικολογία, ζωο-οικολογία, οικολογία μικροοργανισμών, βιολογία και βιολογικούς πόρους, εκπαίδευση, κβαντική ηλεκτρονική και τεχνολογία λέιζερ, θερμοδυναμική των επιφανειακών και διασκορπισμένων συστημάτων και πολιτιστική κληρονομιά.

 Η FyG Consultores είναι μια εταιρεία συμβούλων που εξειδικεύεται στην επιχειρηματική ανάπτυξη και σε καινοτόμες λύσεις που σχετίζονται με τη στρατηγικά και τη διεθνοποίηση των μικρομεσαίων (ΜΜΕ) και των νεοφυών (Start-Ups) επιχειρήσεων. Από το 2001 που ιδρύθηκε, η FyG Consultores είναι παρούσα στις διεθνείς αγορές, βοηθώντας επιχειρήσεις να προσδιορίσουν τις στρατηγικές που θα τις επιτρέψουν να αναπτυχθούν στις ξένες αγορές και σε διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η Εταιρεία επιταχύνει τη διεθνή επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη των ΜΜΕ και των επιχειρήσεων, παρέχοντας καινοτόμες λύσεις, προσθέτοντας επιχειρηματική αξία με την εφαρμογή διεθνών μεθοδολογιών σε επαγγελματικό επίπεδο, εισάγοντας μεθόδους συνεργασίας για εξαγωγικές συμπράξεις και εταιρικά σχήματα και τέλος, επιλέγοντας ανθρώπινους πόρους και εκπαιδεύοντάς τους σε διεθνοποιημένο περιβάλλον.

Η FyG Consultores είναι, επίσης, μια εταιρεία κατάρτισης, εξειδικευμένη στην επιχειρηματικότητα και στις νεοφυείς επιχειρήσεις που παρέχει εκπαίδευση σε: στρατηγική επιχειρήσεων, καινοτομία, δημιουργικότητα και απόκτηση δεξιοτήτων. Πρόσφατα, πραγματοποίησε αρκετά ευρωπαϊκά προγράμματα διεθνούς συνεργασίας, σχετικά με δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων, απασχόληση, καθοδήγηση, διοίκηση, εκπαίδευση νεοφυών, διεθνοποίηση, εκπαίδευση με μορφή παιχνιδιού και καινοτομία στην επιχειρηματική κατάρτιση.

 Η Danmar Computers LLC είναι μια ιδιωτική εταιρεία Τεχνολογίας πληροφοριών και παρέχει κατάρτιση στον τομέα της. Η Danmar έχει μεγάλη εμπειρία σε σύγχρονες εφαρμογές κατάρτισης μέσω διαδικτύου και κινητών συσκευών . Επίσης, έχει μακρόχρονη εμπειρία στην πραγματοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, όπου το προσωπικό έρευνας και ανάπτυξης της Εταιρείας διεξάγει έρευνες και προετοιμάζει καταρτίσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες ποικιλίας καταρτιζόμενων. Κατά τη διάρκεια 15 χρόνων, η Danmar ολοκλήρωσε πάνω από 50 έργα, μέσω των προγραμμάτων Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress και πρόσφατα Erasmus+.

Σε πολλά από αυτά τα προγράμματα η Danmar ήταν υπεύθυνη για το σχεδιασμό και τον συντονισμό των στρατηγικών διάχυσης των αποτελεσμάτων. Επιπλέον, είναι δημιουργός και πάροχος του on-line συστήματος AdminProject (adminproject.eu) για τη διαχείριση ευρωπαϊκών έργων. Οι δράσεις της Εταιρείας βασίζονται σε ένα ευρύ και σταθερό δίκτυο συνεργασιών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το εθνικό επίπεδο περιλαμβάνει εκπαιδευτικά και συμβουλευτικά ιδρύματα, πανεπιστήμια, σχολεία, μη κυβερνητικές οργανώσεις και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Το διεθνές δίκτυο περιλαμβάνει διάφορες συνεργάτες, από διαφορετικές χώρες. Η αποστολή της Danmar Computer’s είναι να προάγει την δια βίου μάθηση και τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους, με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

 


ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Δίπλα στους κύριους Εταίρους του Προγράμματος TBP, υπάρχουν Συνεργαζόμενοι Φορείς υποστήριξης του Έργου, με σημαντικό ρόλο για τη διάδοση των αποτελεσμάτων και την ευαισθητοποίηση ευρύτερων ομάδων ενδιαφερομένων.
Οι Συνεργαζόμενοι Φορείς είναι, κυρίως, εκπρόσωποι εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης, ενώσεων των τελικών χρηστών, τοπικών και περιφερειακών αρχών, κοινωνικών εταίρων και επιχειρήσεων και αποτελούν μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Έργου, με στόχο την ενσωμάτωση των γνώσεων και των εμπειριών τους στα αντικείμενα του Προγράμματος και τη βελτίωση της απόδοσης του Έργου.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Χώρα Φορέας Ιδιότητα
University of Thessaly, School of Agricultural Sciences, Department of Agr. Crop Production and Rural Environment University
Agricultural Cooperative of Pelion & North Sporades Farmers’ Cooperative Association
Municipality of Trikala Local Authority
KPE Makrinitsas, Pelion Environmental Education Centre
Radix. Ltd., Bulgaria Company
University of Forestry Faculty of Ecology &Landscape Architecture University
“HIPPOCRATES”INTERNATIONAL HOMEOPATHIC ASSOCIATION (H.I.H.A.) Non profit Association
Tirnavos Women Association Women Association
VALENCIA INNOHUB Business Association Valencia
AJEV Association of Young entrepreneurs from Valencia
Miklarówka Company
Vega Zdrowie Company
Διάχυση και Χρήση Αποτελεσμάτων