Ładowanie…

IO1

Narodowe studia przypadków prezentujące potrzeby sektora rolniczego

Jedną z głównych przeszkód w tworzeniu i wdrażaniu programów szkoleniowych dla sektora rolniczego jest zróżnicowany poziom wykształcenia jego przedstawicieli. W ostatnich latach, szczególnie daje się zauważyć powrót młodych osób z wyższym wykształceniem do rolnictwa. Stąd potrzeba realizacji projektu, który pomoże zdefiniować i określić poziomy EQF (Europejskie Ramy Kwalifikacji) dla użytkowników końcowych, niezbędne dla stworzenia odpowiedniego systemu szkoleń i materiałów dostosowanych do wymagań poziomów EQF.

Rezultat ten opiera się na badaniu źródeł wtórnych, w każdym z krajów partnerskich, i ma na celu zebranie informacji dotyczących aktualnego stanu wiedzy i ich analizę, w odniesieniu do następujących kwestii:

  • Stan wiedzy na temat ekologicznych upraw roślin leczniczych w krajach partnerskich oraz opis możliwych regionów dla poszczególnych upraw przy wykorzystaniu danych GPS.
  • Raport prezentuje stan edukacji rolniczej na poziomie krajowym, z naciskiem na możliwości zaadoptowania technologii ICT w kształceniu, oraz zawiera porównanie krajowych standardów kompetencji, krajowych i europejskich ram kwalifikacji (NQF i EQF) oraz opis Europejskiej klasyfikacji umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (ESCO).
  • Dokument ten podkreśla konieczność wdrożenia europejskich/narodowych polityk rozwoju regionów wiejskich i potrzebę odpowiedniego kształcenia przedstawicieli grup docelowych.
  • Opisuje konieczność ekspansji na nowe rynki, potencjalne zagrożenia i możliwości wzrostu, realizacji strategii „nowe umiejętności dla nowych zawodów” i przejścia od „wiedzy” do „kompetencji”.
Upowszechnianie