Ładowanie…

Rezultaty

Narodowe studia przypadków prezentujące potrzeby sektora rolniczego

Jedną z głównych przeszkód w tworzeniu i wdrażaniu programów szkoleniowych dla sektora rolniczego jest zróżnicowany poziom wykształcenia jego przedstawicieli. W ostatnich latach, szczególnie daje się zauważyć powrót młodych osób z wyższym wykształceniem do rolnictwa. Stąd potrzeba realizacji projektu, który pomoże zdefiniować i określić poziomy EQF (Europejskie Ramy Kwalifikacji) dla użytkowników końcowych, niezbędne dla stworzenia odpowiedniego systemu szkoleń i materiałów dostosowanych do wymagań poziomów EQF.

Rezultat ten opiera się na badaniu źródeł wtórnych, w każdym z krajów partnerskich, i ma na celu zebranie informacji dotyczących aktualnego stanu wiedzy i ich analizę, w odniesieniu do następujących kwestii:

 • Stan wiedzy na temat ekologicznych upraw roślin leczniczych w krajach partnerskich oraz opis możliwych regionów dla poszczególnych upraw przy wykorzystaniu danych GPS.
 • Raport prezentuje stan edukacji rolniczej na poziomie krajowym, z naciskiem na możliwości zaadoptowania technologii ICT w kształceniu, oraz zawiera porównanie krajowych standardów kompetencji, krajowych i europejskich ram kwalifikacji (NQF i EQF) oraz opis Europejskiej klasyfikacji umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (ESCO).
 • Dokument ten podkreśla konieczność wdrożenia europejskich/narodowych polityk rozwoju regionów wiejskich i potrzebę odpowiedniego kształcenia przedstawicieli grup docelowych.
 • Opisuje konieczność ekspansji na nowe rynki, potencjalne zagrożenia i możliwości wzrostu, realizacji strategii „nowe umiejętności dla nowych zawodów” i przejścia od „wiedzy” do „kompetencji”.

Interaktywna platforma

Interaktywna platforma zawiera trzy innowacyjne elementy projektu.

 1. Wirtualne narzędzie Total Business Plants: uczestnik szkolenia odnajdzie tu:
  • wirtualną prezentację roślin i miejsc, w których mogą być uprawiane
  • wybór określonej kategorii roślin i ich zdjęcia
  • bardziej szczegółowe informacje dotyczące: nazwy rośliny, wymagań dotyczących uprawy, optymalnej temperatury, wilgotności, podłoża, okresów upraw, możliwych rynków zbytu i potencjalnych dochodów.
 1. Materiały szkoleniowe i kurs e-learning Total Business Plants: Materiały szkoleniowe oparte na poziomach EQF, podzielone są na trzy moduły:
  • uprawy ekologiczne
  • wymagania dotyczące zbiorów oraz certyfikacji
  • wprowadzenie produktu na rynek

Uczestnik szkolenia może prowadzić własne dossier ze szkolenia i po ukończeniu cyklu szkoleniowego, otrzymać certyfikat. Po wybraniu roślin do własnego dossier, tworzony jest kalendarz działań, w którym osoba szkoląca się dokonuje wyborów, na podstawie zdobytej wiedzy, tak aby podjąć skuteczną uprawę, zebrać odpowiednie plony, uzyskać certyfikację i sprzedać produkt.

Wspomniane wcześniej kroki tworzą cykl szkolenia osobowego i kiedy użytkownik kończy poszczególne etapy, otrzymuje stosowny certyfikat.

 1. Otwarte zasoby edukacyjne Total Business Plants:

W ramach wirtualnego narzędzia powstanie baza danych, będąca otwartym narzędziem, oferującym informacje osobom, które chcą uzyskać certyfikat znajomości roślin leczniczych, ale bez potrzeby przechodzenia całej ścieżki szkoleniowej. Ta baza danych przygotowana będzie w formie bazy/katalogu wyposażonego w wyszukiwarkę, która umożliwi odwiedzającym znalezienie interesujących ich roślin.


Materiały szkoleniowe

Najważniejszym celem projektu jest stworzenie zintegrowanego szkolenia zawodowego w zakresie roślin leczniczych. Aby osiągnąć ten cel, partnerzy projektu opracowali innowacyjne materiały szkoleniowe poświęcone następującym tematom:

 • Ekologiczna uprawa roślin leczniczych
 • Metody upraw
 • Zapewnienie jakości produktu
 • Zakładanie firm w sektorze roślin leczniczych
 • Zastosowania roślin leczniczych

Wielojęzykowy program szkoleniowy składający się z powiązanych ze sobą modułów, umożliwiających przećwiczenie odpowiednich kompetencji. Program opiera się na uznawanych w UE narzędziach wdrażania Europejskich i Narodowych Ram Kwalifikacji oraz systemu ECVET, co przyczyni się do zwiększenia przejrzystości wyników nauczania; zwiększy mobilność europejską w zakresie nauki i pracy oraz pomoże w rozwoju nowej europejskiej polityki rolnej.


System szkoleń

Projekt Total Business Plants oferuje innowacyjny system szkoleń, oparty na ulepszonej dostępności i funkcjonalności, profesjonalnych treściach oraz ćwiczeniach praktycznych. System ten obejmuje program nauczania, który jest skoncentrowany na rozwoju poszczególnych kompetencji. Program ten wspiera proces uczenia się użytkowników końcowych i umożliwia im zdobycie zawodowej wiedzy i kompetencji w zakresie uprawy i zastosowania roślin leczniczych.

W celu zwiększenia dostępności i lepszego dostosowania do potrzeb użytkowników, ten innowacyjny system szkoleniowy działa w oparciu o spersonalizowane kursy modułowe (ang. Customized Training Modules – CTMs). CTM składa się z kolekcji materiałów i źródeł, a wyniki nauczania (ang. Learning Outcomes – LOs) stanowią ramy każdego z modułów. Każdy wynik (LO) jest niezależny i można go połączyć z innymi wynikami, tworząc w ten sposób moduł zintegrowany.

Moduły CTM oferowane są w różnych trybach i formach, mogą być dostosowane do nauki zdalnej lub do dostępności czasowej użytkownika. W obu przypadkach wymagana jest rejestracja użytkownika. Cechami wspólnymi tych trybów szkoleniowych są:

 • Duża liczba dostępnych poziomów;
 • Stosowalność zarówno w środowisku szkolnym jak i miejscu pracy;
 • Skierowane są zarówno do pracowników jak i osób bezrobotnych;
 • Elastyczność – względna niezależność od miejsca i czasu szkolenia;
 • Kompleksowość – dostęp do wszystkich materiałów szkoleniowych w wysokiej jakości;
 • Wsparcie – możliwość pośredniczenia w procesie szkolenia poprzez szkolenie/coaching, oferowane przez wykwalifikowanych trenerów/mentorów;
 • Efekt społeczny – możliwość komunikacji pomiędzy uczestnikami poprzez wirtualne sieci szkoleniowe, kursy, fora czy samouczki.

Uczenie się na odległość opiera się na możliwości zdobycia kwalifikacji przez osoby, które chcą uczyć się we własnym tempie, miejscu i czasie. Częścią takiego szkolenia są wideo konferencje, wirtualne środowisko nauki, kontakty mailowe/telefoniczne, itp.
Szkolenie w niepełnym wymiarze godzin również oferuje możliwości uzyskania kwalifikacji, z uwzględnieniem elastycznego harmonogramu. Ukończenie poszczególnych modułów i zadań oraz zdanie egzaminów możliwe jest w wydłużonym okresie czasu a metodyka szkoleń dopuszcza sesje wieczorne, weekendowe, czy szkolenia tygodniowe.

W ten sposób, system szkoleniowy łączy uczestników, stających przed problemami nauki na odległość, czy braku czasu (powszechne wśród osób pracujących). Potencjalni użytkownicy to osoby, które mają jakieś doświadczenie i wiedzę w zakresie roślin leczniczych, ale również osoby nie znające podstawowych pojęć związanych z uprawą roślin leczniczych. Z tego względu, panel szkoleniowy prezentuje szkolenia o charakterze ogólnym jak i te dostosowane do potrzeb użytkowników, bazując na różnym doświadczeniu zawodowym i wykształceniu.

Przejdź do systemu szkoleniowego


Internetowa Encyklopedia roślin

Wykorzystanie roślin leczniczych w medycynie i do ogólnej poprawy stanu zdrowia, jest znane od wieków, ale ostatnio znów zyskuje na popularności. Dowodem na to może być ogromna ilość informacji dotyczących leczniczych właściwości roślin, które możemy znaleźć w wielu publikacjach książkowych i w Internecie. Bardzo często informacje te pochodzą z niepewnych źródeł i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, jeśli źle zinterpretowane i wykorzystane. Z tego względu, dostarczenie certyfikowanej wiedzy dotyczącej roślin leczniczych, w sposób zrozumiały dla większości odbiorców, ma duże znaczenie. Internetowa Encyklopedia roślin, ma formę bazy danych online, umożliwiającej odwiedzającym znalezienie odpowiedniej informacji dotyczącej poszczególnych roślin lub chorób. Znajdziemy tam również informację o wykorzystaniu wybranych roślin, zalecanych dawkach i sposobach aplikacji, możliwych kombinacjach i przeciwwskazaniach, opracowane przez agencję EMA (European Medicines Agency) ema.europa.eu.
W ramach projektu Total Business Plants, poprzez opracowanie Internetowej Encyklopedii, chcemy zaoferować interaktywne narzędzie, które będzie służyło lekarzom, farmaceutom, i innym osobom zajmującym się leczeniem, do zdobycia potwierdzonej wiedzy, dotyczącej roślin leczniczych, jak również osobom zainteresowanym bezpiecznymi sposobami poprawy stanu zdrowia. Równocześnie, Encyklopedia zawiera informację o aspekcie etnobotanicznym wybranych roślin i ich dostępności na rynku, co sprawia, że może posłużyć jako narzędzie promowania uprawy i sprzedaży roślin leczniczych.

Upowszechnianie