Ładowanie…

Pratnerstwo

Konsorcjum TBP składa się z partnerów posiadających wieloletnie doświadczenie w różnych programach krajowych i europejskich. Posiada niezbędną zdolność, doświadczenie i kompetencje – niektórzy partnerzy posiadają doświadczenie w szkoleniach VET, inni są ekspertami w badaniach i doradztwie, realizacji projektów, mediach i komunikacji (zobacz sekcja D). Połączenie struktury zarządzania projektem, sieci wspierających i kluczowych podmiotów edukacji formalnej i poza formalnej zapewni sprawny kontakt pomiędzy grupami docelowymi oraz skuteczne upowszechnianie projektu. Działania i zadania konsorcjum są przypisane zgodnie z planem zarządzania i kompetencjami poszczególnych partnerów.


Jako jeden z głównych wydziałów Uniwersytetu Tesalii, Centrum Karier i nauki przez całe życie, wspiera wszystkie główne procesy zachodzące na Uniwersytecie, dostarczając podstawowych i dostosowanych usług dla wszystkich podmiotów wchodzących w skład Uniwersytetu, zapewniając w ten sposób odpowiedni poziom szkoleń w różnych obszarach. LLC organizuje też staże, podczas których stażyści przechodzą szkolenie i otrzymują wsparcie w znalezieniu pracy czy zakładaniu firmy.

Dodatkowo, Centrum Kariery i nauki przez całe życie, organizuje, koordynuje i dostarcza szkolenia zawodowe, jak również pomaga swoim absolwentom w odnalezieniu się na rynku pracy. Zajmując się problemami rynku pracy, dostępności pracy, młodych przedsiębiorców i mobilności studentów, jednym z głównych celów instytucji jest łączenie działalności Uniwersytetu i podmiotów biznesowych, poprzez ofertę szkoleniową powiązaną z ofertą Uniwesytetu. Posiadając certyfikat National Organization for the Certification of Qualifications & Vocational Guidance (EOPPEP), LL Center prowadzi również platformę e-learning oferującą interaktywne środowisko nauki. Jako część swoich zadań, LL Center wdraża tez różne projekty, które mają na celu przyczynić się do rozwoju nowych instrumentów i innowacyjnych rozwiązań, służących realizacji celów instytucji.

 


Celem Biognosis jest:

  • Tworzenie programów naukowych i edukacyjnych.
  • Pobudzanie transferu wiedzy i badań naukowych
  • Przyczynianie się do zwiększania zdrowia publicznego i ochrony środowiska
  • Kształcenie we współpracy z naukowcami i ekspertami
  • Upowszechnianie wiedzy naukowej
  • Organizowanie partnerstwa
  • Uczestnictwo w programach narodowych i międzynarodowych

Biognosis aktywnie działa w obszarze edukacji we współpracy z naukowcami i ekspertami, w celu upubliczniania wiedzy naukowej, zgodnie ze swoimi głównymi zadaniami.

W tym celu, Biognosis bierze udział w licznych programach naukowych i edukacyjnych.

Ponadto, organizacja aktywnie działa w tworzeniu partnerstw z odpowiednimi instytucjami, co pozwala na tworzenie efektywnych ram metodologicznych do różnego rodzaju szkoleń.

Jednym z głównych zadań organizacji jest stymulowanie transferu technologii i wiedzy z instytucji państwowych do sektora prywatnego oraz do wiadomości publicznej.

W związku z tym, Biognosis tworzy i finansuje swoje własne projekty i programy, jak również bierze udział w zewnętrznych programach narodowych i ponadnarodowych.

 


Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa z Ochrydy (https://www.uni-sofia.bg/index.php/eng ) jest pierwszym uniwersytetem w Bułgarii. Od ponad więcej niż wieku, Uniwersytet Sofijski był narodowym centrum badań i edukacji wyższej. Obecnie jest to największy uniwersytet w kraju, oferujący 102 kierunki na 16 wydziałach. Kadra dydaktyczna obejmuje znaczną część najlepszych specjalistów w Bułgarii, we wszystkich głównych dziedzinach nauk ścisłych i humanistycznych. Stosunki międzynarodowe zajmują szczególne miejsce w globalnej strategii uczelni, ponieważ znacząco stymulują badania, a także wspierają i podnoszą jakość nauczania. Uniwersytet Sofijski współpracuje z ponad 80 uniwersytetami z różnych krajów, wspierając tym samym wiele różnorodnych projektów międzynarodowych i nawiązywanie kontaktów zawodowych pomiędzy profesjonalistami na całym świecie. Uniwersytet zyskał wiodącą pozycję wśród uczelni w kraju, z najwyższą liczbą mobilności studentów i personelu oraz najbardziej znaczącym wkładem w utrzymanie europejskich standardów w szkolnictwie wyższym.

Wydział Badań Naukowych Uniwersytetu Sofijskiego (NIS-SU) jest departamentem odpowiedzialnym za administrowanie i wspieranie badań i działań projektowych.
Rocznie, NIS zarządza ponad 300 projektami finansowanymi z różnych źródeł. Bierze w nich udział ponad 500 naukowców, głównie z Uniwersytetu Sofijskiego, oraz 93 specjalistów z NIS. Obecnie, Wydział Nauki i Badań jest członkiem Stowarzyszenia Specjalistów w zakresie transferu technologii oraz sieci CERN TTO.

Badania przeprowadzone przez tą instytucję dotyczą niemal każdej dziedziny nauk ścisłych i społecznych. Główne kierunki badań naukowych skupiają się na: nanotechnologii i nowych materiałach, technologiach informacyjnych i komunikacyjnych, wszystkich głównych dziedzinach współczesnej ekologii i ochrony środowiska – fitotechologii, zooekologii, ekologii mikroorganizmów; biologii i zasobach biologicznych; edukacji; elektronice kwantowej i technologii laserowej; termodynamice układów powierzchniowych i dyspersyjnych; jak również na dziedzictwie kulturowym.

 FyG Consultores jest firmą konsultingową specjalizującą się we wspieraniu firm i innowacyjnych rozwiązaniach powiązanych ze strategią rozwoju i wchodzenia na rynki międzynarodowe firm z obszaru MŚP i Start-Up. Założone w 2001, FyG Consultores jest obecne na rynkach międzynarodowych pomagając firmom w określeniu strategii rozwoju i ekspansji. Jako dostawca innowacyjnych rozwiązań, oferujemy wartość dodaną poprzez międzynarodowe wdrożenie metodyki, innowacyjne formuły, metody współpracy w międzynarodowych konsorcjach, wiedzę w obszarze HR i szkoleń, przez co nasza firma jest w stanie pomóc w rozwoju i wejściu na rynki międzynarodowe przedsiębiorcom i MŚP.

FyG Consultores jest również firmą szkoleniową, specjalizującą się w obszarze przedsiębiorczości i szkoleniach dla startupów oferując: edukację w zakresie biznesu, innowacji, kreatywności i umiejętności miękkich. Przez ostatnie lata firma opracowała i wdrożyła wiele projektów międzynarodowych, dotyczących zakładania i rozwoju form zatrudnienia, zarządzania, internacjonalizacji, grywalizacji oraz innowacji w szkoleniach z zakresu przedsiębiorczości.

 Danmar Computers jest prywatną firmą działającą w obszarze Technologii Informacyjnych i oferującą szkolenia zawodowe w tym zakresie. Danmar specjalizuje się w tworzeniu stron internetowych i aplikacji mobilnych, wykorzystywanych w edukacji. Ponadto Danmar posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów unijnych, w ramach których zespół działu R&D przeprowadza liczne badania i przygotowuje kursy dostosowane do potrzeb różnych grup odbiorców. Przez 15 lat firma przeprowadziła ponad 50, zakończonych sukcesem projektów, w ramach programów Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress oraz Erasmus+.

W wielu z tych projektów, Danmar odpowiadał za planowanie i nadzór nad upowszechnianiem. Danmar Computers jest twórcą i dostawcą programu AdminProject (adminproject.eu), internetowego systemu zarządzania projektami europejskimi. Działania firmy opierają się na rozbudowanej sieci kontaktów, na poziomie zarówno narodowym jak i międzynarodowym. Na poziomie narodowym jest to współpraca z instytucjami szkoleniowymi i doradczymi, uniwersytetami, szkołami, organizacjami pozarządowymi jak też firmami prywatnymi. Sieć kontaktów międzynarodowych obejmuje partnerów o różnych profilach działalności, z każdego kraju Unii Europejskiej. Misją firmy Danmar Computers jest promocja uczenia się przez całe życie i zapewnienie każdemu równego dostępu do edukacji za pomocą nowoczesnych technologii.

 


Partnerzy wspierający projekt

Wraz z głównymi partnerami projektu Total Healing Business zauważalny jest intensywny udział partnerów wspierających, którzy mają istotny wkład w upowszechnianie rezultatów i podnoszenie świadomości w zakresie tematyki projektu.
Partnerzy wspierający, głównie przedstawiciele organizacji kształcenia zawodowego, eksperci narodowi, władze lokalne i partnerzy społeczni są członkami Komitetu Doradczego (PAB), który dąży do zwiększenia efektywności projektu oraz bardziej skutecznego upowszechniania jego rezultatów.

Partnerzy wspierający projekt
Kraj Nazwa organizacji Typ organizacji
University of Thessaly, School of Agricultural Sciences, Department of Agr. Crop Production and Rural Environment University
Agricultural Cooperative of Pelion & North Sporades Farmers’ Cooperative Association
Municipality of Trikala Local Authority
KPE Makrinitsas, Pelion Environmental Education Centre
Radix. Ltd., Bulgaria Company
University of Forestry Faculty of Ecology &Landscape Architecture University
„HIPPOCRATES”INTERNATIONAL HOMEOPATHIC ASSOCIATION (H.I.H.A.) Non profit Association
Tirnavos Women Association Women Association
VALENCIA INNOHUB Business Association Valencia
AJEV Association of Young entrepreneurs from Valencia
Miklarówka Company
Vega Zdrowie Company
Upowszechnianie